GDPR

General Data Protection Regulation

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. De GDPR (General Data Protection Regulation) zorgt voor een betere bescherming van de persoonsgegevens van de Europese burgers.

Wat wordt er verstaan onder de verwerking van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens omvatten alle informatie om een natuurlijke persoon te kunnen identificeren, bijvoorbeeld: naam, voornaam, rijksregisternummer, adres, maar ook de financiële gegevens vallen hieronder.

De verwerking van persoonsgegevens omvat het verzamelen, registreren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of bewaren van gegevens.

Fisconsult-account verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die verwerkt worden binnen Fisconsult-Account zijn:

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum en -plaats, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, …)
 • Gezinssituatie (voor de aangifte personenbelasting)
 • Loon
 • Opleidingsniveau
 • Info over beroep en werkgelegenheid
 • Bankrekeningen (bij vennootschappen)
 • Zakenrelaties
 • Klanten en leveranciers
 • Gegevens van klanten en hun klanten

Bovenstaande gegevens worden via verschillende boekhoudprogramma’s, fiscale tools en andere programma’s verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt vanaf u klant wordt bij Fisconsult-Account. Bij een eerste verkenningsgesprek worden de identiteitsgegevens opgevraagd.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verzameld, wanneer u:

 • Klant wordt
 • Contact opneemt met Fisconsult-Account of wanneer wij contact met u opnemen

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

De persoonsgegeven worden verzameld voor volgende doeleinden:

 • Het vervullen van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen
 • Fiscaal advies verlenen
 • Om contact met u op te nemen
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude, financiering van terrorisme
 • Het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

De betrokkenen hebben volgende rechten:

 • Inzage: u hebt recht om uw persoonsgegevens op te vragen en deze in te kijken.
 • Corrigeren en verwijderen: als uw persoonsgegevens niet correct of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze te laten wijzigen. Als de gegevens irrelevant zijn dan hebt u in bepaalde gevallen recht om deze te laten wissen.
 • Verzet: u kan op elk ogenblik de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten als u niet wil dat deze nog gebruikt worden.
 • Overdraagbaarheid: u mag op elk ogenblik de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van persoonsgegevens?  

 • Toestemming: de persoonsgegevens worden enkel verwerkt bij toestemming. Op elk ogenblik kan deze toestemming ingetrokken worden. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.
 • Wettelijke verplichting: de identificatie die moet gebeuren in het kader van de anti-witwas verplichtingen. Het is niet verplicht om toestemming te vragen aan de betrokkenen als het gaat om een wettelijke verplichting.
 • Overeenkomst of pre-contractuele maatregel: het opstellen van een opdrachtbrief aan de cliënt.
 • Gerechtvaardigde belangen: de preventie van fraude en misbruiken.